Chung cư thương mại 40 m2 sẽ được xây dựng ở Hà Nội

Tin tức

lượt xem

Theo chương trình của UBND thành phố Hà Nội, về nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 19,69 triệu m2 sàn nhà ở, có diện tích tối thiểu 40 m2/căn hộ. Về nhà ở […]

Chung cư thương mại 40 m2 sẽ được xây dựng ở Hà Nội

Tin tức

lượt xem

Theo chương trình của UBND thành phố Hà Nội, về nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 19,69 triệu m2 sàn nhà ở, có diện tích tối thiểu 40 m2/căn hộ. Về nhà ở […]

Chung cư thương mại 40 m2 sẽ được xây dựng ở Hà Nội

Tin tức

lượt xem

Theo chương trình của UBND thành phố Hà Nội, về nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 19,69 triệu m2 sàn nhà ở, có diện tích tối thiểu 40 m2/căn hộ. Về nhà ở […]

Chung cư thương mại 40 m2 sẽ được xây dựng ở Hà Nội

Tin tức

lượt xem

Theo chương trình của UBND thành phố Hà Nội, về nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 19,69 triệu m2 sàn nhà ở, có diện tích tối thiểu 40 m2/căn hộ. Về nhà ở […]

Chung cư thương mại 40 m2 sẽ được xây dựng ở Hà Nội

Tin tức

lượt xem

Theo chương trình của UBND thành phố Hà Nội, về nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 19,69 triệu m2 sàn nhà ở, có diện tích tối thiểu 40 m2/căn hộ. Về nhà ở […]